Varför får man njursvikt och vad händer?

Det finns många olika skäl till varför din njurfunktion kan försämras, men två av de vanligaste är diabetes och högt blodtryck – se information nedan.

När du får njursvikt (definierat som när njurarnas funktion har minskat till 15 % eller mindre av en normal funktion) kommer du att producera mindre eller ingen urin och slaggprodukter kommer inte längre att transporteras bort ur kroppen lika effektivt. Slaggprodukter och överskottsvatten ansamlas då i blodomloppet (uremi), och kan ge symtom som svullna händer och fötter (ödem) och andnöd. Blodtrycket kan stiga och kroppen sluta tillverka tillräckligt många röda blodceller. Du kan känna dig trött, sjuk och förlora aptiten.

Vid njursvikt är det livsavgörande att få behandling, antingen via dialys eller transplantation. Om njursvikten inte diagnosticeras och behandlas kan den i förlängningen leda till medvetandeförlust (koma) och död.

Diabetes

Det finns två huvudsakliga typer av diabetes med olika orsaker, men båda kan leda till njursvikt. Typ 1-diabetes innebär att din kropp inte kan producera tillräckligt med insulin för att ta hand om sockret i blodet. Vid typ 2-diabetes kan insulinet som produceras inte användas effektivt av kroppen. Okontrollerad diabetes kan leda till att sockernivåerna i blodet ökar drastiskt, något som skadar blodkärlen i njurarna och reducerar deras filtrerande funktion. Många med diabetes utvecklar högt blodtryck vilket också kan orsaka njurskador. Trots att diabetesbehandlingen har förbättrats är det fortfarande många diabetessjuka som utvecklar njurskador.

Högt blodtryck/hypertoni

Högt blodtryck inträffar när blodets tryck mot kärlväggarna ökar över det normala. Detta kan skada de små blodkärlen i njurarna och förhindra en korrekt filtreringsfunktion. Orsakerna till högt blodtryck är inte alltid kända, men är ofta kopplade till andra hälsoproblem, dålig kost eller en ohälsosam livsstil, till exempel för lite träning eller övervikt.

Njurinflammation (glomerulonefrit)

Njursjukdom är vanligt vid inflammation i njurarnas filtreringsenheter, nefronerna. Detta kan leda till minskad urinmängd, läckage av blod och protein till urinen samt svullnader i ögonlock, händer och fötter.

Andra orsaker till njursvikt

Polycystisk njursjukdom är en ärftlig sjukdom som leder till att stora cystor bildas i njurarna vilket i sin tur leder till njursvikt.

Allt som hindrar urinen från att transporters ut ur kroppen kan få urinen att rinna tillbaka upp i njurarna vilket kan skada dem. Sådana hinder kan orsakas av urinledarförträngningar, något som ofta utvecklas före födseln, men även av njursten, tumörer och en förstorad prostatakörtel hos män. Upprepade urinvägsinfektioner kan också orsaka njursvikt.

Okända orsaker

Hos omkring 20 procent av alla som är i behov av dialysbehandling går det inte att hitta någon orsak till njursvikten. Sådana patienter kommer ofta in för en första behandling i ett sent skede och det är svårt att fastställa vad som egentligen har orsakat njursvikten.

Behandling av njursvikt

Dialys är den vanligaste behandlingen som erbjuds Diaverums patienter. För att lindra förståelig oro som du kan tänkas ha kring denna livsuppehållande behandling hjälper vi dig att förbereda dig ordentligt i god tid, så att du är fysiskt, mentalt och emotionellt redo.

Ditt sjukvårdsteam kommer att diskutera olika typer av dialysbehandling och alternativ med dig och hjälpa dig att fatta ett beslut som passar dina personliga och medicinska behov bäst. Det är mycket vanligt att man förbereder för dialys och en eventuell njurtransplantation samtidigt.

 

Relaterat innehåll

Om njurarna
Njurarnas viktigaste uppgift är att filtrera bort slaggprodukter från blodet och se till att kroppens vätske- och saltnivåer är i balans
Kan du förhindra kronisk njursjukdom?
Kronisk njursjukdom är en allvarlig sjukdom som har blivit allt vanligare i hela världen
Faserna i kronisk njursjukdom
Kronisk njursjukdom är ett tillstånd där din njurfunktion försämras gradvis över tid